คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ.2560

คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล