แจ้งข้อมูลรายการยาที่มีปัญหาการจัดซื้อ กรณีจัดซื้อไม่ได้ในราคากลางที่กำหนด

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะอนุกรรมการฯ จึงเปิดรับข้อมูลรายการยาที่มีปัญหาการจัดซื้อ กรณีจัดซื้อไม่ได้ในราคากลางที่กำหนด โดยกรอกแบบสำรวจราคากลางยาปัญหาจัดซื้อ และแนบเอกสารอ้างอิงราคา เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จ หรืออื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามลิ้งค์ที่แนบท้ายมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Link  แบบสำรวจราคากลางยาปัญหาจัดซื้อ : http://bit.ly/price-report