กรอบรายการยาและแผนการดำเนินงานในการจัดทำราคากลางยา

         ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงเห็นควรส่งกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ