เกณฑ์จริยธรรม

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยา มีความโปร่งใส เป็นไปอย่างชอบธรรม และเป็นที่เชื่อถือยอมรับของสังคม  คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกำหนด “เกณฑ์จริยธรรมในการจัดราคากลางยา ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(มติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558)

ไฟล์แนบ