ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้  ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564) จำนวน 227 รายการ

ดังปรากฏตามที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) จำนวน 161 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 10 รายการ ดังต่อไปนี้

1. Chloramphenicol sodium succinate sterile pwdr 1 g

2. Chlorpromazine hydrochloride tab 25 mg

3. Chlorpromazine hydrochloride tab 50 mg

4. Chlorpromazine hydrochloride tab 100 mg

5. Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) tab 50 mcg

6. Paracetamol (Acetaminophen) tab 500 mg

7. Probenecid tab 500 mg

8. Vitamin B1 (Thiamine) sterile sol 100 mg/ml (1 ml)

9. Warfarin sodium tab 1 mg

10. Warfarin sodium tab 2 mg

และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 151 รายการ ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

          ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565) จำนวน 104 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 8 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 96 รายการ ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

           สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

     ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565) จำนวน 116 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 44 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 72 รายการ  ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

     สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

         ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566) จำนวน 125 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 29 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จำนวน 96 รายการ ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

        สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

อ้างอิงถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๕/ว๕๔๕ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๕/ว๖๐๖ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๕/ว๖๙๖ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๕/ว๗๔๒ ลงวันที่ 15 กันยายน 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๕/ว๘๓๐ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๕/ว๘๘๖ ลงวันที่ 30 พฤศจิยากน 2566  และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๕/ว๙๕๙ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ แจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยา โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาไม่ได้ โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

         เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นทั้งหมด และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จำนวน 41 รายการ ตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

1. Alteplase sterile pwdr 50 mg

2. Atropine sulfate eye drop 10 mg/1 ml (5 ml)

3. Benzyl benzoate lotion/emulsion 25%, (60 ml)

4. Chloramphenicol ear drop 10 mg/1 ml (10 ml)

5. Cyclopentolate hydrochloride eye drop 10 mg/1 ml (15 ml)

6. Diazepam sterile sol 5 mg/ml, (2 ml)

7. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 5% (50 ml)

8. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 5% (100 ml)

9. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 5% (200 ml)

10. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 10% (25 ml)

11. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 10% (50 ml)

12. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 10% (100 ml)

13. Ipratropium bromide+fenoterol hydrobromide solution for inhaler (0.5 mg+1.25 mg)/4 ml

14. Ipratropium bromide+fenoterol hydrobromide solution for nebulizer (0.25 mg+0.5 mg)/1 ml (20 ml)

15. Lidocaine hydrochloride + Epinephrine sterile sol (10 mg/1 ml + 5 mcg/1 ml )(1:200,000), (20 ml)

16. Lidocaine hydrochloride + Epinephrine sterile sol (20 mg/1 ml + 5 mcg/1 ml) (1:200,000), (20 ml)

17. Lidocaine hydrochloride sterile sol 10 mg/1 ml, (20 ml)

18. Lidocaine hydrochloride sterile sol 20 mg/1 ml, (20 ml)

19. Mepivacaine hydrochloride sterile sol 30 mg/1 ml (1.8 ml/catridge)

20. Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate + Gramicidin eye drop (1,700 IU+5,000 IU+25 IU)/1 ML (5 ml)

21. Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate + Gramicidin eye drop (2 MG+5,000 IU+0.025 MG)/1 ML (5 ml)

22. Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate + Gramicidin eye drop (2 MG+5,000 IU+0.025 MG)/1 ML (10 ml)

23. Phenoxymethylpenicillin potassium (penicillin V) dry syrup 125 mg/5 ml (60 ml)

24. Povidone-iodine sol 10% (450 ml)

25. Quinine sulfate tab 300 mg

26. Remdisivir sterile pwdr 100 mg/1 vial

27. Rifampicin capsule/tablet 300 mg

28. Rifampicin capsule/tablet 450 mg

29. Streptomycin sulfate sterile pwdr 1 g

30. Tenecteplase sterile pwdr 40 mg (8,000 u)

31. Tetracaine hydrochloride eye drop 5 mg/1 ml (15 ml)

32. Thiopental sodium sterile powder 1,000 mg/1 vial

33. Thioridazine hydrochloride tablet 10 mg

34. Thioridazine hydrochloride tablet 25 mg

35. Thioridazine hydrochloride tablet 50 mg

36. Thioridazine hydrochloride tablet 100 mg

37. Tioguanine tablet 40 mg

38. Triamcinolone acetonide nasal spray 55 mcg/1 dose (120 doses)

39. Trifluoperazine hydrochloride tab 5 mg

40. Tropicamide eye drop 10 mg/1 ml (15 ml)

41. Vitamin K1 (Phytomenadione) sterile sol 10 mg/ml (1 ml)

ไฟล์แนบ

     ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาจากสมุนไพร ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558) โดยมีรายการยาทั้งสิ้น 43 รายการ ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

     สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

     ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น

     เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

1. Furosemide sterile sol 20 mg/2 ml

2. Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR) sterile sol (0.5 ml)

3. Metoclopramide hydrochloride  sterile sol 5 mg/ml (2 ml)

4. Sodium Bicarbonate sterile sol 7.5% (10 ml)

5. Sodium Bicarbonate sterile sol 7.5% (50 ml)

ไฟล์แนบ

    ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น

     เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

1. Methotrexate sterile sol (as sodium) 50 mg/2 ml, (2 ml)

2. Water for injection sterile sol (100 ml)

ไฟล์แนบ