ทั้งหมด

สรุปกรอบรายการยาที่ค้างพิจารณาการเสนอปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2556-2558

08/02/2560

ประกาศการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559             คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.     บริษัทยา/หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดส่งแบบเสนอยา 1 ชุด ที่จุดรับ/ส่ง กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา อาคาร 4 ชั้น 5  ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเป็นเอกสารเฉพาะแบบ ED1  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบเสนอยาได้ที่เว็บไซต์ http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/admin110.asp 2.     หากเอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือแผ่น CD-rom ไม่สามารถเปิดอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณายานั้นๆ ในทุกกรณี                                                                                        กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา                                                                                                                 สำนักยา                                                                              สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข             ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2561  ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัย ท่านสามารถอ่านได้จากใบสมัคร             หากท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่าน มาที่ hewg@hitap.net  และ nlem.center1@gmail.com ภายในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  โดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและ ตอบกลับท่านเมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559                                                                    คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

08/02/2560

กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยาปี 2559 1.รายการยาที่มีปัญหาจัดซื้อ 2.ยาที่ผลกระทบงบประมาณสูง    2.1กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด   2.2.กลุ่มยาระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและยารักษาแผลที่ทางเดินอาหาร    2.3กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Antineoplastic and immunomodulation agents)   2.4กลุ่มยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง   2.5กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ   2.6กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ 3.ยาที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด เนื่องจากการวางจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายอื่น 4.ยาชนิดใหม่ที่ได้รับทะเบียนตำรับยา 5.ยาที่มีความเร่งด่วนที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร 6.ยาที่ผ่านการต่อรองราคาในขั้นตอนคัดเลือกยาในบัญชียาหลักฯ

08/02/2560

ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงนามแล้ว

08/02/2560

ตามที่ได้มี ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงนามแล้ว   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  12 เมษายน 2559 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้คำผิดบัญชีแนบท้าย ภาคผนวก 3 ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 184 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 แก้ไขบัญชีแนบท้าย ภาคผนวก 3 แนวทางกำกับการใช้ยา Peginterferon alfa (ชนิด 2a หรือ 2b) ร่วมกับ Ribavirin ข้อบ่งใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง genotype 1, 2, 3, 6 หน้า 136 ข้อ 2.2 จาก “2.2 สามารถยืนยันภาวะตับแข็งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้" ให้แก้เป็น “2.2 สามารถยืนยันภาวะพังผืดในตับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้" หน้า 137 ข้อ 4.2.5 จาก “ตรวจพิสูจน์ว่ามีภาวะตับแข็งด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้" ให้แก้เป็น “ตรวจพิสูจน์ว่ามีภาวะพังผืดในตับด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้" ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 223 ง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 132 ตอนที่ 130 ง ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชชาติด้านยา

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีการแก้ไขบัญชีแนบท้าย ภาคผนวก 1 หน้า 54 หมายเหตุรายการยาลำดับที่ 13 Trastuzumab ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 223 ง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

08/02/2560