ทั้งหมด

คณะอนุกรรมการพิจาณากำหนดราคากลางยาพิจาณาดำเนินการ มีมติเร่งทบทวนและปรับปรุงราคากลางยาที่หน่วยงานรัฐมีปัญหาในการจัดซื้อภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_value) เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเปิดรับข้อเสนอดังนี้ กรณีโรงพยาบาล : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดทำข้อเสนอทบทวนราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยา (ไฟล์แนบ 1) ภายในเดือนตุลาคม 2561 ในการนี้ ขอให้ส่งแบบเสนอยาที่มีปัญหาเร่งด่วนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้หน่วยงานของท่านแจ้งสำนักยาทันทีเมื่อทราบจากผู้จำหน่าย กรณีผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร : เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อเฉพาะที่ท่านไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยส่งแบบเสนอราคากลางยา (ไฟล์แนบ 2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ภายในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถจำหน่ายยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งสำนักยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

25/10/2561

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดประชุม โครงการประชุมขับเคลื่อน RDU-AMR ที่อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน โดย ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อน  Drug & Din เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวรายงานการขับเคลื่อน Drug&Din ของเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีทีมสาธารณจังหวัดลำพูน  นำโดย นพ.สสจ ลำพูน ผอ. รพ.ลำพูน ให้การต้อนรับ และร่วมรณรงค์ประกาศเจตนารมย์ใช้ถุงผ้าแทนถุงหิ้วพลาสติก ของ รพ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง และตัวแทนภาคประชาชนมอบถุงผ้าสนับสนุนโยบาย 1,020 ถุง ในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1. ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเป้าประสงค์และกลยุทธ์ขับเคลื่อน RDU-AMR ของเขตสุขภาพที่ 1  ท่ามกลางผู้ร่วมประชุมจาก 8 จังหวัด ร่วม 250 คน  

08/10/2561

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561(26 กรกฎาคม 2561)   ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้แนบประกาศคณะกรรมการฯ มาให้   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

19/09/2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี                 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอแจ้งรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 1. กำหนดการประชุมตาม  2. หนังสือเชิญวิทยากรตาม  3. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตาม  4. แบบตอบรับวิทยากรตาม   5. แบบตอบรับผู้เข้าประชุมตาม  และหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 02 590 7155

25/07/2561

ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ คลิกที่นี่               ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคณะทำงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  – ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนสถาบันต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเกิดการรับรู้ในวงกว้าง             สำนักยาจึงขอเชิญอาจารย์ผู้สอนเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล และอาจารย์ที่สนใจ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561    หมายเหตุ: 1. ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (หนังสือขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม) 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าประชุมเบิกจากต้นสังกัด

22/06/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 - 16.30 น.     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อหารือการดำเนินการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา (RDU-AMR) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ด้านบริการที่เป็นเลิศ  (service excellence) ต่อเนื่องมาจากปี 2560     การประชุมครั้งที่ 2 เน้นแลกเปลี่ยนและทบทวนการดำเนินงานจากผลการดำเนินงาน กระบวนการหลักและปัจจัยแห่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกับทีมส่วนกลาง และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งทีมวิชาการที่จะสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ต่อไป

03/05/2561

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑                    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา เพื่อให้การบริหารจัดการราคากลางยาเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายการยาให้ถูกต้องและทันสมัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในรายการยาลำดับที่ ๓๗ ของกลุ่มยาที่ ๓๓ กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ      ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน        ที่         รายการยา      รูปแบบยาและความแรง     หน่วย      ราคากลางยาต่อหน่วย        (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                (บาท)    หมายเหตุ ๓๓. กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ  ๓๗     Dapsone           tab ๑๐๐ mg    ๑ เม็ด                ๑๒.๐๐           ๑ ข้อ ๔ ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ไว้แล้ว 

03/05/2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 บุคคลากร "รพ.หาดใหญ่" หัวใจ RDU  มาที่ตลาดสดกลางเมืองเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานเพื่อตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะและผลกระทบจากยาตกค้างในอาหารสัตว์ เป็นที่มาของเชื้อโรคดื้อยา

02/05/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.      นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงของ(พชอ.) และภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในอำเภอเชียงของประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในอำเภอเชียงของได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย” ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เชียงของร่วมใจ ใช้ยาสมเหตุผล"

01/05/2561

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนและแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน 4 แห่ง ได้แก่   ครั้งที่           สถานที่                     วันที่     1      จ.ขอนแก่น       7-8        พฤษภาคม 2561         2      จ.เชียงใหม่       24-25      พฤษภาคม 2561     3      จ.สงขลา       4-5        มิถุนายน 2561     4      กรุงเทพมหานคร         18-19       มิถุนายน 2561   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญผู้รับอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ อย. ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี) ซึ่งจะจัดขึ้น 2 รอบ คือ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 902 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมเลือกวันใดวันหนึ่ง รอบละ 40 คนเท่านั้น) เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ user testing การออกแบบการศึกษาและการตั้งคำถามสำหรับ user testing  ผู้ร่วมอบรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัครเข้าอบรม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  คุณกานต์ญาพันธ์  นันทะวิชัย กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.)            โทร : 02-590-7438, มือถือ 086-310-9302  ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)                 

01/05/2561