การเปิดรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2565-2567 (ไม่รวม vaccine)

การเปิดรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2565-2567 (ไม่รวม vaccine)         

               คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ อยู่ระหว่างการเปิดรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2565-2567 (ไม่รวม vaccine) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.  โดยมีขั้นตอนการยื่นแบบเสนอยา ดังนี้

   1.ตรวจสอบสถานะของยาที่ท่านต้องการยื่นแบบเสนอยา ว่าเป็นรายการยาค้างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562-2564 หรือไม่ ตรวจสอบที่นี่   หากมีสถานะเป็นยาค้างการพิจารณา ไม่ต้องยื่นแบบเสนอยาใหม่ในรอบนี้

   2.กรอกแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ

        1.ผู้เสนอจากภาคเอกชน Download แบบเสนอยาที่นี่ 

        2.ผู้เสนอจากภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Download แบบเสนอยาที่นี่

   3.ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ยื่นแบบเสนอยาที่นี่  เพื่อขอรหัส PIN สำหรับ login ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยรหัส PIN จะถูกส่งให้ท่านทาง e-mail ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

   4.Login เข้าเว็บไซต์ยื่นแบบเสนอยา เพื่อ upload file แบบเสนอยาที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมกรอกข้อมูลการยื่นเสนอยา  โดยปิดรับแบบเสนอยาวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.

หมายเหตุ

  • ระบบจะออกเลขรับให้ท่านโดยอัตโนมัติ จึงจะถือว่าการยื่นแบบเสนอยาเสร็จสมบูรณ์ โปรดจดเลขรับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง

  • เปิดรับการยื่นแบบเสนอยาทางช่องทาง online เท่านั้น (ไม่รับการยื่นเสนอที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยา)

  • หากเอกสารที่ส่งกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้

  • สามารถศึกษาเอกสารการประชุมชี้แจง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้จาก Link นี้ 

  • กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้สอบถามทางอีเมล nlem.fda@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 

2022-11-10 03:01:12