ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  ณ วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีการปรับเพิ่มรายการ ปรับปรุงเงื่อนไข เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ ยาบางรายการ สรุปได้ดังนี้

เป็นการเพิ่ม/ปรับปรุงรายการยาใน กลุ่มยาบัญชี จ(2)
      - เพิ่มรายการยาจำนวน  2 รายการ คือ
1. Ceftazidime + Avibactam  
2. Tocilizumab 

      - เพิ่มข้อบ่งใช้พร้อมแนวทางกำกับการใช้ยา  2 รายการ คือ  
1. Imatinib
2. Dasatinib

 

ทั้งนี้ ให้  มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 105-107)  จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้ทาง link ด้านล่างนี้

*ตัวอย่าง*แบบฟอร์มกำกับการใช้ตามประกาศ (ทั้งนี้ให้สถานพยาบาลตรวจสอบแบบฟอร์มตามที่กองทุนมีการประกาศกำหนดต่อไป)

 จำนวนผู้เข้าชม

                               free counters

 

2022-04-07 09:08:46

ไฟล์แนบ

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา).pdf
2. สรุปรายการยาหลัก-ฉบับ_2_พ.ศ.2565.pdf
3. NLEM_ฉบับที่_2_พศ_2565.xls
4. ตัวอย่าง_แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา_dasatinib -ALL Web NDI.pdf
5. ตัวอย่าง_แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา_imatinib - ALL Web NDI.pdf
6. ตัวอย่าง_แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา_Tocilizumab SJIA Web NDI.pdf