รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ พฤศจิกายน 2564 (รอบปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน)

ขอประขาสัมพันธ์ความคืบหน้าของยามะเร็งทั้ง 3 รายการ ได้แก่  Melphalan ทั้งรูปแบบเม็ดและฉีด และยา Mercaptopurine รูปแบบเม็ด

 

ด้วยกองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้รับแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามะเร็งจากทางโรงพยาบาลและได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลเพื่อร่วมหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 ที่ผ่านมา

 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบต่อการรักษาน้อยที่สุด  กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงได้เร่งประสานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับกองยา อย. และบริษัทผู้รับอนุญาต ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ยาทั้ง 3 รายการ คาดการณ์ว่าจะสามารถพร้อมจำหน่ายได้ในช่วงเดือนมกราคม 2565 โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบที่เผยแพร่มาพร้อมนี้

 

 อนึ่ง นิยามรายการยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้

 

semenax
semenaxcaps.com

2021-12-21 11:07:26

ไฟล์แนบ

1. รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนในสถานการณ์โควิด_19_web_ยามะเร็ง.pdf