กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2565

     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป                                                                            เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงเห็นควรส่งกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2021-12-13 04:15:02

ไฟล์แนบ

1. คำชี้แจง กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา 65 edit.pdf
2. กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา 65 edit.pdf
3. หนังสือ เรียนนายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์.pdf
4. หนังสือ เรียนสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน.pdf