ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลังผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3

         ตามหนังสือที่อ้างถึง กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้ขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ให้รายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) จำนวน 70 รายการ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาพัฒนาขึ้น โดย ให้สรุปข้อมูลทุกสิ้นเดือนของเดือนก่อน และรายงานในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนบริหารจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

         ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ขอเรียนว่า จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จึงขอปรับการรายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) จากจำนวน 70 รายการเป็น 70 รายการ ซึ่งกำหนดให้ท่านสรุปข้อมูลทุกวันที่ 1 ทุกเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

 

จำนวนผู้เข้าชม

web counter

2021-11-29 05:00:17

ไฟล์แนบ

1. ขอความอนุเคราะห์รายงานปริมาณคงคลัง Stockpile3_รอบ22พย64.PDF
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย_รายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวัง70รายการ.pdf