แบบสำรวจรายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนในสถานการณ์ Covid-19

กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณี COVID-19 ขอความร่วมมือจากท่เภสัชกรโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญกรอกข้อมูลแบบสำรวจรายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลน เพื่อให้กองนโยบายแห่งชาติด้านยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์การใช้ยา สามารถคาดการณ์ปริมาณการสำรองยาจำเป็นสำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตในอีก 3 เดือนข้างหน้า รวมทั้งนำมาวางแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

***กรุณาตอบแบบสำรวจ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564***

Link แบบสำรวจรายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนในสถานการณ์ Covid-19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4MX9e8JhlQ6hXGRmxzadKCsSth-DWQKLR3uh6eShT4ehLyg/viewform

เบอร์ติดต่อ: กองนโยบายแห่งชาติด้านยา 02-5907155
Email: drugshortages.th@gmail.com

2021-08-26 04:30:02