ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยประกาศดังกล่าวมีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 1 รายการ (และแนวทางกำกับการใช้ยาแนบท้ายประกาศ) คัดออก จำนวน 5 รายการ และปรับปรุงรายการยาเดิม จำนวน 5 รายการ ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 12 ง หน้า 15 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ได้ทาง link ด้านล่างนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนผู้เข้าชม

2021-01-15 06:55:16

ไฟล์แนบ

1. สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563.pdf
2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที 2564.pdf