ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลังผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3

                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการการใช้ยา รวมถึงการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ของระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากประเทศมีข้อมูลปริมาณสำรองยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวที่เป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนยาในสภาวการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

                    ในการนี้ กองยา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลังจำนวน 58 รายการ โดยให้สรุปข้อมูลทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน และให้รายงานข้อมูลในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเริ่มรายงานรอบแรกในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนยาเท่านั้น

2021-01-13 03:08:54

ไฟล์แนบ

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานstockpile 3.PDF
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย_รายการยาที่ติดตามและเฝ้าระวัง.pdf