กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2564

            ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป                                                                                   เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงเห็นควรให้เผยแพร่กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดดังปรากฏตามไฟล์ที่แนบท้ายมานี้

 

2021-01-05 11:03:27

ไฟล์แนบ

1. คำชี้แจง กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปีงบประมาณ 2564.pdf
2. กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปีงบประมาณ 2564.pdf
3. หนังสือ เรียนนายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์.pdf
4. หนังสือ เรียนนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน.pdf