ประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

                      ตามที่กองยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ

                     ในการนี้ กองยาจึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ โดยรายการยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้

สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่         

(1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                       

(2) ขาดวัตถุดิบทางยา

(3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า             

(4) มีปัญหาด้านการขนส่ง 

(5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น       

(6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด

(7) อื่นๆ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม  hit counter

 

2020-12-30 10:14:57

ไฟล์แนบ

1. รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลน_ธ.ค.2563.pdf