ขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (Penicillin G sodium 5 MU/vial)

ตามหนังสือที่อ้างถึง (หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว2670 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) กองยาแจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยา โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่   7 ตุลาคม 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ  จัดซื้อยาไม่ได้โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยา Benzylpenicillin (penicillin G sodium) sterile pwdr 5 MU/vial ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

2020-12-18 06:58:29

ไฟล์แนบ

1. แจ้งประกาศรายการยาที่อนก.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (ผู้รับอนุญาต) 18 ธ.ค.63.pdf
2. แจ้งประกาศรายการยาที่อนก.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (รพ.,คณะแพทยศาสตร์) 18 ธ.ค.63.pdf