ขอความความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการขาดแคลนยาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน หรือทันทีที่ทราบ

                          ตามที่ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับข้อร้องเรียนปัญหาการขาดแคลนยาจำเป็นจากโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะๆ จากการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหายาขาดแคลนพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต อัตราการใช้ยาที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาด้านการขนส่ง ปัญหาด้านการจัดซื้อ เหตุผลเชิงธุรกิจ และการเกิดโรคอุบัติใหม่หรือภัยธรรมชาติ ดังนั้น กองยาจึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ นั้น    

                          เพื่อให้การบริหารจัดการด้านยาขาดแคลนเป็นไปอย่างยั่งยืนและมียาใช้อย่างเพียงพอ ในการนี้ กองยาจึงขอความอนุเคราะห์จากบริษัทท่านให้รายงานข้อมูลปัญหาการขาดแคลนยาล่วงหน้าอย่างน้อย 6  เดือน หรือทันทีที่ทราบ ในกรณีที่ 1) บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีแผนยกเลิกผลิต/นำเข้า หรือ 2) กรณีที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนยาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านช่องทางและแบบแจ้งปัญหาการขาดแคลนยา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเริ่มรายงานได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 9 ธันวาคม  2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเรียนว่าข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น และหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อประสานงานกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com

2020-12-09 02:33:29

ไฟล์แนบ

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลขาดแคลนยาล่วงหน้า6เดือน.pdf
2. ช่องทางการแจ้งข้อมูลยาขาดแคลน_สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf