ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลการติดต่อสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อประสานงาน ในการจัดทำราคากลางยา

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำราคากลางยาตามกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news) โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้รับอนุญาตฯ แจ้งไว้กับกองยา และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฯ และผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง กองยาจึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกรายชื่อ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารของผู้ประสานงานที่เป็นปัจจุบัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน ขอให้แจ้งกลับมายังกองยาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ภายในเดือนมกราคม 2564

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ          

2020-11-24 10:20:09

ไฟล์แนบ

1. ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลการติดต่อสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน.pdf
2. แบบกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน 64.xlsx