เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาและเปิดรับข้อเสนอทบทวนราคากลางยาในการจัดซื้อ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัย โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาขึ้นใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจาณากำหนดราคากลางยาพิจาณาดำเนินการ โดยอนุกรรมการฯ มีมติเร่งทบทวนและปรับปรุงราคากลางยาที่หน่วยงานรัฐมีปัญหาในการจัดซื้อภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news)

1. กรณีผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   คณะอนุกรรมการฯ จึงเปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อเฉพาะที่ท่านไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยส่งแบบเสนอราคากลางยา (เอกสารแนบ 1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ภายในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถจำหน่ายยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งกองยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

2. กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะแพทยศาสตร์

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการฯ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดทำข้อเสนอทบทวนราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยา (เอกสารแนบ 2) ภายในเดือนมกราคม 2564 ในการนี้ ขอให้ส่งแบบเสนอยาที่มีปัญหาเร่งด่วนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้หน่วยงานของท่านแจ้งกองยาทันที  เมื่อทราบจากผู้จำหน่าย

2020-11-24 10:12:53

ไฟล์แนบ

1. 1 แบบ สป - ผู้ประกอบการ.docx
2. 2 แบบ สร - รพ.รัฐ.docx
3. เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อ - ผู้รับอนุญาต.pdf
4. เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อ - โรงพยาบาลรัฐ.pdf