แบบรายงานปัญหาการขาดแคลนยาของโรงพยาบาล

แบบรายงานปัญหาการขาดแคลนยาของโรงพยาบาล

           แบบรายงานปัญหาการขาดแคลนยานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้โรงพยาบาลรายงานปัญหาการขาดแคลนยามายังกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาที่มีความจำเป็น และส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขที่ปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาทั้งประเทศและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายได้อย่างทันท่วงที จึงอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้รับจากท่านเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้านยาทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสามารถรายงานปัญหาการขาดแคลนยาผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/Cw7UY3S4cSCmJ7iN7              

2020-12-13 11:29:49

ไฟล์แนบ

1. สไลด์ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการยาขาดแคลน_รพ.pdf