ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2563)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) จำนวน 195 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 37 รายการ ดังต่อไปนี้

1. Amlodipine besilate tab 5 mg

2. Amlodipine besilate tab 12 mg

3. Amoxicillin trihydrate dry syr 125 mg/5ml (60 ml)

4. Amoxicillin trihydrate dry syr 250 mg/5ml (60 ml)

5. Benzoic acid+Salicylic acid (Whitfield’s ointment)  oint 15 g

6. Benzyl benzoate  emulsion 25% (450 ml)

7. Calamine  lotion (60 ml)

8. Cefazolin sodium sterile pwdr 1 g/vial

9. Cefotaxime sodium sterile pwdr 1 g/vial

10. Dimenhydrinate sterile sol 50 mg/ml (1 ml)

11. Enalapril maleate tab 5 mg

12. Enalapril maleate tab 10 mg

13. Enalapril maleate tab 20 mg

14. Fluoxetine hydrochloride cap/tab 20 mg

15. Glipizide tab 5 mg

16. Glycerol rectal supp 1.365 g (Pediatric)

17. Glycerol rectal supp 1.5 g (Pediatric)

18. Glycerol rectal supp 2.32 g (adult)

19. Glycerol rectal supp 2.55 g (adult)

20. Isosorbide dinitrate tab 10 mg

21. Losartan potassium tab 50 mg

22. Losartan potassium tab 100 mg

23. Metformin hydrochloride tab 500 mg

24. Metformin hydrochloride tab 850 mg

25. Metronidazole sterile sol (as base) 500 mg/100 ml (100 ml)

26. Paracetamol (Acetaminophen) syr 120 mg/5 ml (60 ml)

27. Paracetamol (Acetaminophen) tab 325 mg

28. Phenobarbital tab 30 mg

29. Phenobarbital tab 32.5 mg

30. Phenobarbital tab 60 mg

31. Phenobarbital tab 65 mg

32. Quinine  sterile sol (as dihydrochloride) 300 mg/ml (2 ml)

33. Quinine  tab (as sulfate) 300 mg

34. Simvastatin tab 10 mg

35. Simvastatin tab 20 mg

36. Simvastatin tab 40 mg

37. Simvastatin tab 80 mg

และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๑๕8 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ ๓. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 155 - 156, รายการยาในกลุ่มที่ 8.4 กลุ่มยา Tear deficiency, ocular lubricants and astringents, รายการยาในกลุ่มที่ 13.2 กลุ่มยา Triazole derivatives ลำดับที่ ๑3, รายการยาในกลุ่มที่ 22.2 กลุ่มยา Potassium-competitive acid blockers, รายการยาในกลุ่มที่ 35. กลุ่มยา Non-tricyclic/tetracyclic antidepressants ลำดับที่ 26, รายการยาในกลุ่มที่ 41. กลุ่มยา Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) ลำดับที่ 19, รายการยาในกลุ่มที่ 59. กลุ่มยา Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs) ลำดับที่ 6 - 7, รายการยาในกลุ่มที่ 62.5 Glucose sterile solution, รายการยาในกลุ่มที่ 63. กลุ่มยา Drugs for treatment of Crohn’s disease, excluding corticosteroids, รายการยาในกลุ่มที่ 64. กลุ่มยา Adrenergic agents used in anesthesia, รายการยาในกลุ่มที่ 65. กลุ่มยา Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia, รายการยาในกลุ่มที่ 66. กลุ่มยา Other analgesics and antipyretics used in anesthesia, รายการยาในกลุ่มที่ 67. กลุ่มยา Other hypnotics and sedatives, รายการยาในกลุ่มที่ 68. กลุ่มยา Selective reverse muscle relaxant agents, รายการยาในกลุ่มที่ 69. กลุ่มยารักษาอาการ Menopause, รายการยาในกลุ่มที่ 70. กลุ่มยา Gonadotropins and GnRH agonist, รายการยาในกลุ่มที่ 71. กลุ่มยา Antigonadotropins, รายการยาในกลุ่มที่ 72. กลุ่มยา Antigonadotropin releasing hormones, รายการยาในกลุ่มที่ 73. กลุ่มยา Ovulation stimulants, synthetic, รายการยาในกลุ่มที่ 74. กลุ่มยา Other gynecologicals และรายการยาในกลุ่มที่ 75. กลุ่มยา Oxytocin and analogues ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

 

2020-11-02 10:54:35

ไฟล์แนบ

1. ประกาศราคากลาง ลงราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2563.PDF
2. คำชี้แจงท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา 30 ตุลาคม 2563.doc
3. แนบท้ายประกาศราคากลาง ลงราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2563.xls