ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยประกาศดังกล่าวมีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 4 รายการ คัดออก จำนวน 3 รายการ (ภาคผนวก 1 จำนวน 2 รายการ และภาคผนวก 2 จำนวน 1 รายการ) และปรับปรุงรายการยาเดิม จำนวน 26 รายการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใข้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 254 ง หน้า 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ Excel ได้ทาง link ด้านล่างนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

จำนวนผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม

2020-11-13 02:50:02

ไฟล์แนบ

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และบัญชีแนบท้ายประกาศ.PDF
2. สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562.pdf
3. รายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 รูปแบบ excel.xls