แจ้งหน่วยงานรัฐที่มีความประสงค์จะเสนอวัคซีนเพื่อขอรับการพิจารณาให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดส่งแบบเสนอวัคซีน

     ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ ซึ่งแต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือกวัคซีนไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ตามปรัชญา หลักการ และเกณฑ์การจัดทำบัญชี วัคซีนหลักแห่งชาติ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด นั้น
     คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเวียนแจ้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะเสนอวัคซีนเพื่อขอรับการพิจารณาให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดส่งแบบเสนอวัคซีน ได้ที่กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันและเวลาราชการ โดยให้ส่งเป็น hard copy จำนวน   1 ชุด และ electronic file (CD/DVD) จำนวน 2 ชุด รายลละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4

กรุณาส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2020-08-28 08:40:38

ไฟล์แนบ

1. 01 ปรัชญา หลักการ เกณฑ์ วัคซีน 63-65.pdf
2. 02 ขั้นตอนการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ.pdf
3. 03 ประกาศเปิดรับแบบเสนอวัคซีนปี63.PDF
4. 04 คู่มือคำชี้แจงในการกรอกข้อมูลแบบเสนอวั.pdf
5. EV1-ภาครัฐ_rev_20200324-FDA(ภาครัฐ).doc
6. EV3-รัฐและเอกชน_rev._20200324-FDA(ภาครัฐ).doc
7. EV4-ภาครัฐ_20200320-FDA(ภาครัฐ).doc