เกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยา โดยหน่วยงานรัฐตามโครงการพิเศษเพื่อบรรจุเป็นบัญชี จ(1)

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

เกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยา โดยหน่วยงานรัฐตามโครงการพิเศษเพื่อบรรจุเป็นบัญชี จ(1)

            ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ มีหน้าที่ในการพิจารณารายการยาที่สมควรบรรจุไว้เป็นยาในบัญชี จ(1) ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเป็นยาในโครงการพิเศษของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณ ตลอดจนมีการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร    

            เพื่อให้การเสนอโครงการ จ(1) โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดทำเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยา โดยหน่วยงานรัฐตามโครงการพิเศษเพื่อบรรจุเป็นบัญชี จ(1) และแบบฟอร์มการเสนอยาในโครงการ จ(1) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่ต้องการเสนอโครงการ จ(1) ได้ศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนยื่นเสนอโครงการ จ(1) ต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยให้ใช้เกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยาฯ นี้กับโครงการที่มีการเสนอเพื่อพิจารณาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

          รายละเอียดเกณฑ์และแบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

           

           

2020-09-21 08:16:55

ไฟล์แนบ

1. เกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยา จ(1) โดยหน่วยงาน Final version 21-8-63.pdf
2. แบบฟอร์มโครงการ จ(1) Final version 21-8-63.docx