ขอแจ้งรหัสยามาตรฐานของไทย ในระดับชื่อสามัญและหน่วยการใช้ (Generic Product Use : GPU) ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ได้พิจารณาผลการประชุมรับฟังความเห็นและชี้แจงภาครัฐเกี่ยวกับราคากลางยาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ ประจำปี 2562 และมอบฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) และกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สืบค้นข้อมูลรหัสยาชื่อสามัญและหน่วยการใช้ (Generic Product Use : GPU) ตามที่ สมสท.กำหนด ลงกำกับในรายการยาแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความสะดวกแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อยา

ในการนี้ คณะอนุกรรมการพิจาณากำหนดราคากลางยา ได้จัดทำรหัสยาชื่อสามัญและหน่วยการใช้ (Generic Product Use : GPU) ตามที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) กำหนด ลงกำกับในรายการยาแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา    ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลทราบมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

2020-08-31 02:40:30

ไฟล์แนบ

1. ขอแจ้งรหัสมาตรฐานของไทยในระดับยาชื่อสามัญตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563.pdf
2. แนบท้ายประกาศราคากลางยา กำกับด้วยรหัสยาชื่อสามัญและหน่วยการใช้ (Generic Product Use GPU).xls