ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2563)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562) จำนวน 168 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 16 รายการ ดังต่อไปนี้

1. Aminophylline sterile sol 25mg/ml (10 ml)

2. Ampicillin sterile pwdr 500 mg

3. Chlorpromazine hydrochloride tab 25 mg

4. Chlorpromazine hydrochloride tab 50 mg

5. Chlorpromazine hydrochloride tab 100 mg

6. Doxycycline hyclate cap/tab 100 mg

7. Lidocaine spray 10% (50 ml)

8. Loperamide hydrochloride cap/tab 2 mg

9. Medroxyprogesterone acetate sterile susp 50 mg/ ml (3 ml)

10. Nifedipine cap/tab 10 mg

11. Phenylephrine hydrochloride eye drop 10% (5ml)

12. Quetiapine tab 25 mg

13. Sulfadiazine tab 500 mg

14. Thioridazine tab 25 mg

15. Thioridazine tab 50 mg

16. Thioridazine tab 100 mg

และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 152 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 120 – 156, รายการยาในกลุ่มที่ 4.1 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดรับประทาน ลำดับที่ 14, รายการยาในกลุ่มที่ 4.2 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดฉีด, รายการยาในกลุ่มที่ 5 กลุ่มยา Drugs for Pulmonary Arterial Hypertension, รายการยาในกลุ่มที่ 9.1 กลุ่มยา statins ลำดับที่ 14, รายการยาในกลุ่มที่ 12.8 กลุ่มยา Cephalosporins ลำดับที่ 33, รายการยาในกลุ่มที่ 15 กลุ่มยา Fibrinolytic drugs, รายการยาในกลุ่มที่ 23 กลุ่มยา Atypical anti-psychotic drugs ลำดับที่ 41, รายการยาในกลุ่มที่ 24 กลุ่มยา Anti-dementia drugs ลำดับที่ 19 – 20, รายการยาในกลุ่มที่ 42 กลุ่มยา Disease-modifying therapy for multiple sclerosis ลำดับที่ 8, รายการยาในกลุ่มที่ 59 กลุ่มยา Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs), รายการยาในกลุ่มที่ 60 กลุ่มยา Intravenous anaesthetics, รายการยาในกลุ่มที่ 61 กลุ่มยา Inhalational anaesthetics, รายการยาในกลุ่มที่ 62 กลุ่มยา Intravenous nutrition ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

2020-07-08 10:39:52

ไฟล์แนบ

1. ประกาศราคากลาง ลงราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2563.PDF
2. แนบท้ายประกาศราคากลาง ลงราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2563.xls