เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และแนวทางปฏิบัติ

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

(Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND)

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานพยาบาลและการดำเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา

ในกระบวนการจัดทำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะทำงานฯ จึงขอขอบคุณ

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาเป็นประธาน และคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาโดยมี พญ.จริยา แสงสัจจา เป็นประธาน ที่นำพาให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

2. เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ที่ได้จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ สำหรับบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาของคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการฯ

3. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ช่วยเผยแพร่เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยในวารสารยาวิพากษ์

4. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการอย่างเข้มแข็ง รวบรวม สรุปข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์จริยธรรม และสนับสนุนการประสานงานต่างๆเพื่อให้กระบวนการจัดทำเกณฑ์จริยธรรมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะทำงานฯ หวังว่าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลของระบบยาต่อไป

คณะทำงานส่งเสริมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

2020-06-12 04:00:17

ไฟล์แนบ

1. Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of Thailand_proof 11.pdf