หนังสือขอสำรวจปริมาณยาคงคลังและเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผ่าน Stockpile 3 App

                   ตามที่ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการ และการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ของระบบสาธารณสุข ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารและวางแผนในภาวะฉุกเฉินที่ดี เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

                   ในการนี้ กองยา จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) ของยาสำเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณยาสำรอง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนยาในอนาคต โดยสรุปข้อมูลทุกวันศุกร์และรายงานในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มสัปดาห์แรกในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2563 และให้รายงานทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบริษัทของท่านได้โปรดกรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นที่กองยาพัฒนาขึ้น ตามคำแนะนำการใช้งานที่ปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้ อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

2020-05-08 01:32:36

ไฟล์แนบ

1. ขอสำรวจปริมาณยาคงคลังผ่านapp.PDF