แบบสำรวจอัตราการใช้ยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

กองยา อย. ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อขอข้อมูลอัตราการใช้ยาในกลุ่มยาโรคเรื้อรัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ สำรองยาของประเทศ และป้องกันการขาดแคลนยาที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ดำเนินการตอบแบบสำรวจตามลิงค์ https://bit.ly/2UNwwJi  หรือตาม QR code ด้านล่าง โดยตอบกลับมายังกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหากมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง e-mail: drugshortages.th@gmail.com

กดที่ link ต่อไปนี้ ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 PDF file
 QRCode

เครดิตรูป www.kaohoon.com/content/353866

 

 

2020-04-09 04:36:10

ไฟล์แนบ

1. ขอความอนุเคราะห์ รพ.ตอบแบบสำรวจอัตรการใช้.PDF