แบบสำรวจรายสัปดาห์ตามรายการยาที่ใช้สำหรับรักษาโควิด 19 และยารักษาตามอาการ

                          ตามที่กองยา อย.ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯของท่านกรอกแบบสำรวจปริมาณยารายสัปดาห์ โดยให้สรุปข้อมูลทุกวันศุกร์ และส่งข้อมูลมายังอีเมล์ drugshortages.th@gmail.com ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ซึ่งกองยาได้รับข้อมูลจากบริษัทฯของท่านแล้ว จำนวน 2 รอบ ณ วันที่ 3 เม.ย. และ 10 เม.ย. 2563 นั้น

                          ในการนี้  อย. วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของทุกบริษัทในยาสำคัญหลายรายการแล้ว พบว่า การสรุปข้อมูลปริมาณยาสำเร็จรูปคงคลังเพียงอย่างเดียว (Finish Products) อาจไม่เพียงพอ ประกอบกับ กองยาได้สำรวจข้อมูลการใช้ยาในโรงพยาบาลภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 พบว่า รพ.แจ้งปัญหายาโรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ปรากฎในแบบสำรวจดังกล่าว 2 รายการ ได้แก่ Losartan 50 และ 100 mg และ amlodipine 10 mg ดังนั้น แบบสำรวจปริมาณยารายสัปดาห์ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 นี้ จึงขอความร่วมมือจากบริษัทฯ ของท่านอีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสาร คำแนะนำในการกรอกแบบสำรวจปริมาณยารายสัปดาห์ ณ 17 เมษายน 63)    

2020-04-17 12:28:18

ไฟล์แนบ

1. ขอสำรวจปริมาณยาคงคลังรายสัปดาห์.PDF
2. แบบสำรวจรายสัปดาห์ตามรายการยาที่ใช้สำหรับรักษาโควิด19และยารักษาตามอาการ_รอบ17เม.ย.63.xlsx
3. คำแนะนำในการกรอกแบบสำรวจปริมาณยารายสัปดาห์_170463.pdf