แบบสำรวจรายการยาจำเป็นเพื่อคาดการณ์ภาวะการขาดแคลนยาในอนาคต

แบบสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปใ้ช้วิเคราะห์และจัดทำมาตรการในเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศระหว่างการระบาดโควิด-19 
 
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมิได้มีการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด

ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 หากท่านมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง

drugshortages.th@gmail.com

https://forms.gle/n48oZ17faAs2VevQ9

2020-04-01 09:50:19

ไฟล์แนบ

1. ขอสำรวจรายการยาจำเป็นในสถานการณ์การแพร่.PDF