ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว โดยกองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 6 รายการ ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

2020-03-20 03:20:53

ไฟล์แนบ

1. 1 แจ้งประกาศรายการยาที่อนก.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา 6 รายการ (ผู้รับอนุญาต).pdf
2. 2 แจ้งประกาศรายการยาที่อนก.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา 6 รายการ (รพ.,คณะแพทยศาสตร์).pdf
3. 3 รายการยาที่อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา 6 รายการ.pdf
4. 4 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (หนังสืออ้างอิง).PDF