ประกาศ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบัญชียาหลักแห่งชาติ

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบัญชียาหลักแห่งชาติ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะการประชุมในประเทศที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก กองยา พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จะเป็นพระคุณ
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา

2020-02-28 04:05:08