กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2563

     ด้วยคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562, ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และครั้งที่ 1/2562 (10/2562) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2563 และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักยาจึงเห็นควรเผยแพร่กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยกรอบรายการยาประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จและกรอบรายการยาใหม่ ดังปรากฏตามไฟล์ที่แนบท้ายมานี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

2020-02-06 10:52:48

ไฟล์แนบ

1. สรุปกรอบรายการยา ปีงบประมาณ 2563.pdf
2. กรอบรายการยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง 2563.pdf