การเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี 2562-2564

 

1. แบบเสนอยาแผนปัจจุบัน (ไม่รวม vaccine*)

 

     1.1 ตรวจสอบสถานะของยาที่ท่านประสงค์ยื่นแบบเสนอยา ว่าเป็นรายการยาค้างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559-2562 หรือไม่ ตรวจสอบที่นี่หากเป็นรายการยาที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรอบก่อนหน้า  ท่านไม่ต้องยื่นแบบเสนอยาใหม่ในรอบ 2562-2564 เว้นแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากเดิม

     1.2 กรอกแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED1 ถึง ED4) แบบเสนอยา และแนวทางการกรอก  Download ที่นี่

     1.3 จัดส่งแบบเสนอยาที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย

         • แบบฟอร์ม ED1 ให้ส่งเป็น hard copy และ electronic file (CD/DVD)

         • แบบฟอร์ม ED2, ED3, ED4 และเอกสารอ้างอิง ให้ส่งเฉพาะ electronic file (CD/DVD)

     1.4 นำเลขรับที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ไปกรอกข้อมูลการยื่นแบบฯ online ในเว็บไซต์ คลิกที่นี่ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

*กรณี vaccine ขั้นตอนการยื่นเสนออยู่ระหว่างรอมติคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติกำหนด

****ต้องดำเนินการให้ครบทั้งขั้นตอนที่ 1.1-1.4 จึงจะถือว่ายื่นแบบเสนอยาเสร็จสมบูรณ์ และหากเอกสารที่ท่านส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้****

2. แบบเสนอข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล (แผนปัจจุบัน)

     2.1 กรอกแบบเสนอข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล (แผนปัจจุบัน) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED-HOSP) แบบเสนอข้อมูลตำรับDownload ที่นี่

     2.2 จัดส่งแบบเสนอข้อมูลตำรับ ที่กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ส่งเป็น hard copy และ electronic file (CD/DVD) ยกเว้นเอกสารอ้างอิง ให้ส่งเฉพาะ electronic file (CD/DVD)

     2.3 นำเลขรับที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ไปกรอกข้อมูลการยื่นแบบฯ online คลิกที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

****ต้องดำเนินการให้ครบทั้งขั้นตอนที่ 2.1-2.3 จึงจะถือว่ายื่นแบบเสนอข้อมูลตำรับเสร็จสมบูรณ์ และหากเอกสารที่ท่านส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้****

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาสอบถามทาง e-mail: nlem.fda@gmail.com เท่านั้น

2020-02-06 08:41:10