ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 20 มกราคม 2563)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562) จำนวน 224 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 27 รายการ ดังต่อไปนี้

1   Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide tab 5 + 50 mg

2   Aspirin (Acetylsalicylic acid) EC tab 81 mg

3   Aspirin (Acetylsalicylic acid) EC tab 300 mg

4   Benzbromarone tab 100 mg

5   Charcoal, activated powder oral pwdr 50 g

6   Chloramphenicol  eye oint 1% (5 g)

7   Chloramphenicol  ear drop 1% (10 ml)

8   Chloramphenicol  eye drop 0.5% (5 ml)

9   Chloramphenicol  eye drop 0.5% (10 ml)

10 Chlordiazepoxide  cap/tab 5 mg

11 Chlordiazepoxide  cap/tab 10 mg

12 Furosemide  tab 40 mg

13 Fusidic acid  eye drop (in gel base) 1% (5 g)

14 Gliclazide  tab 80 mg

15 Paracetamol (Acetaminophen)  oral susp 120 mg/5 ml (60 ml)

16 Peginterferon  alfa-2a sterile sol 135 mcg/0.5 ml (0.5 ml)

17 Peginterferon  alfa-2a sterile sol 180 mcg/0.5 ml (0.5 ml)

18 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 100 mcg (1 ขวด)

19 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 100 mcg (1 ด้าม)

20 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 80 mcg (1 ขวด)

21 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 80 mcg (1 ด้าม)

22 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 50 mcg (1 ขวด)

23 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 50 mcg (1 ด้าม)

24 Ribavirin  tab 200 mg

25 Ribavirin  tab 400 mg

26 Sodium bicarbonate  sterile sol 7.5% (10 ml)

27 Sodium bicarbonate  sterile sol 7.5% (50 ml)

 

ทั้งนี้ ราคากลางยาของรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ ลำดับที่ 16 – 23 ข้างต้น ไม่ได้ปรับปรุงราคากลางยา แต่ปรับหมายเหตุที่ระบุว่า “หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย” ออก

และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จำนวน 197 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 102 - 119 ,รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 48, รายการยาในกลุ่มที่ 8.1 กลุ่มยา Antiglaucoma preparations and miotics ลำดับที่ 17 – 31, รายการยาในกลุ่มที่ 9.1 กลุ่มยา statins ลำดับที่ 8, รายการยาในกลุ่มที่ 9.6 กลุ่มยา Proprotein convertase subtilsin-kexin type 9 (PCSK9) inhibitors, รายการยาในกลุ่มที่ 10.2 กลุ่มยา Angiotensin Conversting Enzyme Inhibitor สูตรยาผสม ลำดับที่ 11 – 14, รายการยาในกลุ่มที่ 12.8 กลุ่มยา Cephalosporins ลำดับที่ 2 – 33, รายการยาในกลุ่มที่ 14 กลุ่มยา Antiretrovirals ลำดับที่ 4, รายการยาในกลุ่มที่ 16 กลุ่มยา Drugs used in  Gonadotropin Releasing Hormone Analogues, รายการยาในกลุ่มที่ 19.2 กลุ่มยา Angiotensin Receptor Blocker (ARB) สูตรยาผสม ลำดับที่ 34 - 36, รายการยาในกลุ่มที่ 20 กลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน ลำดับที่ 2, รายการยาในกลุ่มที่ 24 กลุ่มยา Anti-dementia drugs ลำดับที่ 1 - 2, รายการยาในกลุ่มที่ 47 กลุ่มยา Bone metastasis ลำดับที่ 7, รายการยาในกลุ่มที่ 49. กลุ่มยา Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) ลำดับที่ 8 - 35, รายการยาในกลุ่มที่ 50. กลุ่มยา Diuretics ลำดับที่ 4 - 6, รายการยาในกลุ่มที่ 51. กลุ่มยา Vasopressin Antagonists, รายการยาในกลุ่มที่ 52. กลุ่มยา Antidote of NoACs, รายการยาในกลุ่มที่ 53. กลุ่มยา Other cardiac preparations, รายการยาในกลุ่มที่ 54. กลุ่มยา Antipsoriatics for topical use, รายการยาในกลุ่มที่ 55. กลุ่มยา Antipsoriatics for systemic use, รายการยาในกลุ่มที่ 56. กลุ่มยา Opioid analgesics and narcotic analgesics, รายการยาในกลุ่มที่ 57. กลุ่มยา Drugs used in substance dependence และ รายการยาในกลุ่มที่ 58. กลุ่มยา Symptomatic slow-acting drugs for osteoarhtritis (SYSADOA) ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

2020-02-05 10:46:55

ไฟล์แนบ

1. ประกาศราคากลาง ลงราชกิจจานุเบกษา 20 ม.ค. 63 Edited.PDF
2. แนบท้ายประกาศราคากลาง 9 ธค.62 (ลงราชกิจจา 20 ม.ค. 63) Edited.xls