รายงานข้อมูลสิทธิบัตรของรายการยาในบัญชียามุ่งเป้า 40 รายการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินมาตรการพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เอื้อต่อการเข้าถึงยาและการผลิตยาในประเทศ โดยในปี 2560-2561 ได้จัดทำข้อมูลสถานะสิทธิบัตรของรายการยาในบัญชียามุ่งเป้า รวม 40 รายการ และในปี 2562 ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถานะสิทธิบัตรของรายการยาในบัญชียามุ่งเป้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น 

กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาขอเรียนว่า ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถานะสิทธิบัตรยาข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานข้อมูลสิทธิบัตรของรายการยาที่อยู่ในบัญชียามุ่งเป้าที่มีลำดับความสำคัญสูงที่มีการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนวิจัยพัฒนาและผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้า รายละเอียดข้อมูลตามไฟล์แนบ  

2019-09-19 02:32:40

ไฟล์แนบ

1. 1.รายงานข้อมูลสิทธิบัตรบัญชียามุ่งเป้า40รายการ.pdf