ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 7895 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อทราบ เรื่อง ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา โดยแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 10 รายการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพิ่มเติมอีก จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 9153 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 )

2019-07-31 03:25:17

ไฟล์แนบ

1. 1. หนังสือแจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต-นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร.pdf
2. 2. หนังสือแจ้งเวียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล-คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์.pdf
3. 3. รายการยาที่คณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (เพิ่มเติม 8 รายการ).pdf