ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๙๘ รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๓๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. Allopurinol  tab ๑๐๐ mg

๒. Allopurinol  tab ๓๐๐ mg

๓. Aluminium hydroxide + magnesium hydroxide  oral susp  (๒๔๐ ml)

๔. Aminophylline tab ๑๐๐ mg

๕. Ampicillin sodium  sterile pwdr ๒๕๐ mg

๖. Ampicillin sodium sterile pwdr ๕๐๐ mg

๗. Ampicillin sodium sterile pwdr ๑ g

๘. Benzylpenicillin (penicillin G) sterile pwdr ๑ M

๙. Benzylpenicillin (penicillin G) sterile pwdr ๕ M

๑๐. Bisacodyl  enteric coated tab ๕ mg

๑๑. Chloroquine phosphate tab ๒๕๐ mg

๑๒. Cloxacillin sterile pwdr ๕๐๐ mg

๑๓. Cloxacillin sterile pwdr ๑ g

๑๔. Colchicine tab ๐.๖ mg

๑๕. Diclofenac sodium sterile sol ๒๕ mg/ml (๓ ml)

๑๖. Diclofenac sodium  tab ๒๕ mg

๑๗. Diclofenac sodium enteric coated tab ๒๕ mg

๑๘. Indometacin tab/cap ๒๕ mg

๑๙. Isosorbide dinitrate sublingual tab ๕ mg

๒๐. Magnesium sulfate sterile sol ๕๐๐ mg/ml (๒ ml)

๒๑. Metformin hydrochloride tab ๕๐๐ mg

๒๒. Metformin hydrochloride tab ๘๕๐ mg

๒๓. Metformin hydrochloride tab ๑๐๐๐ mg

๒๔. Metoclopramide hydrochloride sterile sol ๑๐ mg/๒ ml (๒ ml)

๒๕. Oxymetholone tab ๕๐ mg

๒๖. Phenobarbital tab ๓๐ mg

๒๗. Phenobarbital tab ๖๐ mg

๒๘. Ranitidine hydrochloride sterile sol ๒๕ mg/๑ ml (๒ ml)

๒๙. Streptomycin sulphate sterile pwdr ๑ g

๓๐. Sulfadiazine tab ๕๐๐ mg

๓๑. Thiamine (vit B๑) tab ๑๐๐ mg

และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๖๗ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒.๖ กลุ่มยา Lincosamides,  รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒.๗ กลุ่มยา Glycopeptide antibacterials, รายการยาในกลุ่มที่ ๒๗ กลุ่มยา Immunosuppression in solid organ transplant ลำดับที่ ๓ - ๒๕,  รายการยาในกลุ่มที่ ๔๕  กลุ่มยา Antihistamines for Systemic Use, รายการยาในกลุ่มที่ ๔๖ กลุ่มยา Agents for dermatitis, excluding corticosteroids, รายการยาในกลุ่มที่ ๔๗ กลุ่มยา Bone metastasis และรายการยาในกลุ่มที่ ๔๘ กลุ่มยา Somatostatin analogues for Metastatic Carcinoid syndrome ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

2019-04-25 02:30:59

ไฟล์แนบ

1. 01 ราคากลางยา 22 เมษายน 2562 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา).PDF
2. 02 ราคากลางยา 22 เมษายน 2562 excel.xls