ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

                   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา เพื่อให้การบริหารจัดการราคากลางยาเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายการยาให้ถูกต้องและทันสมัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในรายการยาลำดับที่ ๓๗ ของกลุ่มยาที่ ๓๓ กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ      ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

     ที่

        รายการยา

     รูปแบบยาและความแรง

    หน่วย

     ราคากลางยาต่อหน่วย

       (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

               (บาท)

   หมายเหตุ

๓๓. กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ

 ๓๗

    Dapsone

          tab ๑๐๐ mg

   ๑ เม็ด

               ๑๒.๐๐

          ๑

ข้อ ๔ ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ไว้แล้ว 

2018-05-03 10:29:15

ไฟล์แนบ

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคา กลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf