แบบสอบถามการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561

    ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน) ร่วมกับเครือข่ายภาคการศึกษา (consortium) จาก 5 วิชาชีพสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาของแต่ละวิชาชีพสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รวมทั้งเพื่อบูรณาการเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกหลักสูตรระดับก่อนปริญญา ภายในปีการศึกษา 2560 และครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development) ของทุกวิชาชีพ

    สำนักยาจึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน/สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/WzdTNP ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผลการสำรวจจะนำเสนอในภาพรวม และถูกใช้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

2018-05-01 05:25:56

ไฟล์แนบ

1. 2018050137481265.PDF