ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง กำหนดราคากลางยา (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐๓ รายการ โดย มีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๑๐ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. Chloramphenicol ear drop ๑% ขนาดบรรจุ ๑๐ ml

๒. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๕ mg

๓. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๑๐ mg

๔. Clindamycin hydrochloride capsule ๑๕๐ mg

๕. Clindamycin hydrochloride capsule ๓๐๐ mg

๖. Diazepam tablet ๒ mg

๗. Diazepam tablet ๕ mg

๘. Metronidazole tablet ๒๐๐ mg

๙. Metronidazole tablet ๔๐๐ mg

๑๐. Prednisolone acetate eye suspension ๑% ขนาดบรรจุ ๕ ml

และเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๙๓ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่ม

ยาที่ ๓ Anti-neoplastic drugs ในลำดับที่ ๔๖ – ๗๘, กลุ่มยาที่ ๑๖ กลุ่มยา Luteinizing Hormone - Releasing Hormone Antagonists, กลุ่มยาที่ ๑๘ กลุ่มยา Decongestants and Other Nasal Preparations for Topical Use, กลุ่มยาที่ ๒๙ กลุ่มยา Selective COX–๒ Inhibitors, กลุ่มยาที่ ๓๐ กลุ่มยา Drugs for Neuropathic Pain, กลุ่มยาที่ ๓๑ กลุ่มยา Drugs used in Erectile Dysfunction และกลุ่มยาที่ ๓๒ กลุ่มยา Primary Nocturnal Enuresis ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

2018-04-09 02:52:31

ไฟล์แนบ

1. ราชกิจจา ราคากลาง ฉ.1_61.pdf
2. แนบท้าย goverment gazette median price 23.2.61.xls