บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งได้แนบประกาศคณะกรรมการฯ มาให้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2018-01-24 07:00:13

ไฟล์แนบ

1. NLEM_2561.PDF