แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรรองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม

แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรรองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม

 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและการวิจัยพัฒนายาของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างรายได้และความมั่นคงของประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชน กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำแนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและการให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรที่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดศึกษารายละเอียดตามแนวทาง ฯ 

 

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) 

อาคาร ๖ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๗๔๓๘, ๐๘๖-๓๑๐๙๓๐๒

2018-01-30 10:51:26

ไฟล์แนบ

1. แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรV2.pdf