แนวทางการพิจารณาทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม

แนวทางการพิจารณาทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม

 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำแนวทางการพิจารณาทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา และการให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่มีการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนตำรับยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดศึกษารายละเอียดตามแนวทาง ฯ 

 

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) 

อาคาร ๖ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๗๔๓๘, ๐๘๖-๓๑๐๙๓๐๒

2017-12-31 01:06:53

ไฟล์แนบ

1. แนวทางการพิจารณาทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน.pdf