ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับ เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตฯ จัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ซึ่งต้องผ่านการการทดสอบเนื้อหาในส่วนของผู้บริโภค (user-testing) ก่อนนำไปเผยแพร่ เพื่อสร้างความมั่นใจในเอกสารกำกับยานั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งข้อมูลยาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้อ้างอิงของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา รวมถึงเป็นข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้น

               สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) จึงขอเชิญผู้รับอนุญาตฯ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเจริญรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้รับอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ทั้งเรื่องการออกแบบการศึกษาการทำ user testing และทดสอบปฏิบัติจริงภาคสนาม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบตอบรับโครงการฯ) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์  0 2590 7435 หรือ ได้ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

**หมายเหตุ : ผู้รับอนุญาตฯ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่สมัครเข้ารับการอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก(ต่อห้อง) ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยสามารถชำระโดยตรงกับทางโรงแรมที่จัดประชุม

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

1. กำหนดการประชุม

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

3.ข้อมูลสถานที่จัดประชุมและที่พัก

2017-11-21 03:18:09

ไฟล์แนบ

1. กำหนดการ (21.11.60).pdf
2. ค่าใช่จ่ายของผู้ประกอบการฯ.pdf