ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอคำแนะนำการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการขอคำแนะนำการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้สถาบันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สนผ.) เป็นหน่วยงานที่ช่วยให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่ผู้ประกอบการหรือผู้วิจัย ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะประสงค์ขอรับคำแนะนำ จาก สนผ. ได้รับความสะดวกและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของสนผ. ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศ ฯ

หากท่านต้องการขอรับคำแนะนำดังกล่าว โปรดแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. cover Letter 2 ฉบับ

2. แบบฟอร์มขอรับคำแนะนำ 1 ชุด

3. Reference อ้างอิง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขอรับคำแนะนำ

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมลล์ HPIconsultation.fda@gmail.com โทร. 02-590-7438 คุณนันณภัชสรณ์ กามะ

2017-11-21 11:51:24

ไฟล์แนบ

1. ประกาศ การขอคำแนะนำการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุข.pdf
2. Cover letter consultation.PDF
3. 1.2 HPI_list of question ver_251060.docx