ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้รับใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยากลุ่มรักษาวัณโรค (Antituberculous drugs) ชนิดรับประทานและชนิดฉีด ที่ใช้สำหรับมนุษย์ ยกเว้นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ชนิดรับประทาน และกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolides) ชนิดรับประทาน ต้องจำหน่ายยากลุ่มดังกล่าวนี้ให้เฉพาะสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนโปรแกรมรักษาผู้ป่วยวัณโรค (National Tuberculosis Information Program; NTIP) นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกรมควบคุมโรค เห็นควรให้รายชื่อสถานพยาบาลที่อยู่ในการควบคุมตามโครงการใช้ยารักษาวัณโรคของกรมควบคุมโรค ณ เดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดข้อมูลตามไฟล์แนบ

Tag :
2019/08/06

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 7895 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อทราบ เรื่อง ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา โดยแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 10 รายการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพิ่มเติมอีก จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 9153 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 )

Tag :
2019/07/31

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยา Insulin aspart และ Insulin lispro ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ด้วยได้รับเรื่องร้องขอให้ตรวจสอบว่า ยา Insulin aspart และ Insulin lispro ทั้งยาสูตรเดี่ยวและสูตรผสม เหตุใด หมายเหตุท้ายรายการยาในประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 จึงระบุราคาเฉพาะราคาของชนิดหลอดชนิด ไม่ปรากฏ ราคาของชนิด pre-filled pen สำนักยาในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอเรียนว่า Insulin aspart และ Insulin lispro ทั้งยาสูตรเดี่ยวและสูตรผสม รูปแบบ steril sol ที่อยู่ในภาคผนวก 1 ของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้หมายรวมถึง Insulin aspart และ Insulin lispro ที่เป็นทั้งชนิดหลอด และชนิดปากกา pre-filled pen ขณะที่หมายเหตุ ราคาของชนิด pre-filled pen ได้นำไปประกาศราคากลางยาแล้วจึงไม่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุราคายาท้ายรายการยาในบัญชียาหลักฯ  จึงเรียนมาเพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงกัน

Tag :
2019/01/29

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561(26 กรกฎาคม 2561)   ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้แนบประกาศคณะกรรมการฯ มาให้   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
2018/09/19

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งได้แนบประกาศคณะกรรมการฯ มาให้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tag :
2018/01/24

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร ซึ่งมีหน้าที่ทบทวน/พัฒนาปรัชญา หลักการ เกณฑ์การคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพร พิจารณาแล้วเพื่อให้การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในส่วนของบัญชียาจากสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขตามสภาพของปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้เปิดรับการเสนอรายการยาจากสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเสนอยาจากสมุนไพรเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ส่งข้อมูลให้คณะทำงานฯ ต่อไป ทั้งนี้เปิดรับข้อเสนอ รอบที่ 4/60 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2560  โปรดศึกษารายละเอียด download เอกสารต่อไปนี้  

Tag :
2017/10/20

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร) เห็นควรให้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานวัตถุดิบ การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20) กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจถึงมาตรฐานการเลือกวัตถุดิบ การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยา ประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมการยาจากสมุนไพรของประเทศ จึงขอเชิญโรงพยาบาลที่มีการผลิตสมุนไพรและผู้สนใจสมัครและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังสำนักยา ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษารายละเอียด/ download เอกสารด้านล่าง หนังสือการเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใช้ปรุงยา (ประสะ-สะตุ-ฆ่าฤทธิ์) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://ptmk.dtam.moph.go.th/book โครงการประชุมสัมมนาฯ และเอกสารประกอบการบรรยาย   หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักยา โทร 02 590 7155 ที่มา: กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
2017/10/19

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตและใช้ยาสมุนไพรของรัฐ ได้เสนอรายการเภสัชตำรับฯ ที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้  คือ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย และผู้ใช้ยาในระดับสถานพยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลที่เป็นยาจากสมุนไพรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภญ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะทำงานฯ และประธานในพิธีเปิด ยังได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขและยังจัดเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มจำนวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้คณะทำงานฯ มีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการรับแบบเสนอยาในรอบแรกวันที่ 31 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ตาม link ต่อไปนี้  (เอกสารประกอบการประชุม) (แบบสำรวจข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ) และหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 02 590 7155 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
2017/10/19

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร ซึ่งมีหน้าที่ทบทวน/พัฒนาปรัชญา หลักการ เกณฑ์การคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพร พิจารณาแล้วเพื่อให้การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในส่วนของบัญชียาจากสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขตามสภาพของปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้เปิดรับการเสนอรายการยาจากสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ จะเสนอยาจากสมุนไพรเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ส่งข้อมูลให้คณะทำงานฯ ต่อไป ทั้งนี้เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่มกราคม 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ตาม link ต่อไปนี้ แบบสํารวจข้อมูลตํารับยาเพือพิจารณาเข้าเภสัชตํารับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (โรงพยาบาล) แบบเสนอยาเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ภาคเอกชน)      

Tag :
2017/03/09